[ Đăng ngày: 15/05/2017 ]
DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC
STT Tên CBVC SĐT nội bộ Chức vụ Email
1 Ông Vũ Trọng Luật 8221 Giám đốc  luatvt@hcmute.edu.vn
2 Ông Trần Văn Thiên 8223 Nhân viên thientv@hcmute.edu.vn
3 Bà Bùi Thị Lan 8222 Phó Giám đốc  lanbt@hcmute.edu.vn
4 Bà Trần Thị Thanh Thủy 8220 Tổ trưởng thanhthuy@hcmute.edu.vn
5 Bà Phạm Thị Ngọc Anh 8229 Nhân viên anhphamtn@hcmute.edu.vn
6 Bà Quảng Ngọc Như Anh 8228 Nhân viên anhqnn@hcmute.edu.vn
7 Ông Nguyễn Văn Vị 8224 Nhân viên vinv@hcmute.edu.vn
8 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi 8228 Nhân viên nhinth@hcmute.edu.vn
9 Bà Trần Thị Phương Linh 8226 Tổ trưởng linhttp@hcmute.edu.vn
10 Bà Trần Thị Ngọc Ý 8223 Tổ trưởng yttn@hcmute.edu.vn
11 Bà Võ Thị Phượng 8229 Nhân viên phuongvt@hcmute.edu.vn
12 Ông Đoàn Minh Gia 8226 Nhân viên giadm@hcmute.edu.vn
13 Bà Nguyễn Thị Bảo Thể 8229 Nhân viên thentb@hcmute.edu.vn
CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :