[ Đăng ngày: 14/05/2017 ]
BAN GIÁM ĐỐC

ThS. Vũ Trọng Luật Giám đốc  luatvt@hcmute.edu.vn

ThS. Bùi Thị Lan Phó Giám đốc  lanbt@hcmute.edu.vn
TỔ NGHIỆP VỤ VÀ HỌC LIỆU

ThS. Trần Thị Thanh Thủy Tổ trưởng thanhthuy@hcmute.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhi Nhân viên nhinth@hcmute.edu.vn
TỔ PHỤC VỤ VÀ CÔNG TÁC BẠN ĐỌC

CN. Võ Thị Phượng Tổ trưởng phuongvt@hcmute.edu.vn

CN. Phạm Thị Ngọc Anh Nhân viên anhphamtn@hcmute.edu.vn

CN. Quảng Ngọc Như Anh Nhân viên anhqnn@hcmute.edu.vn

CN. Trần Thị Phương Linh Nhân viên linhttp@hcmute.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Bảo Thể Nhân viên thentb@hcmute.edu.vn

CN. Nguyễn Văn Vị Nhân viên vinv@hcmute.edu.vn
TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CN. Đoàn Minh Gia Tổ trưởng giadm@hcmute.edu.vn

ThS. Trần Thị Ngọc Ý Nhân viên yttn@hcmute.edu.vn

ThS. Trần Trọng Bình Nhân viên binhtt@hcmute.edu.vn

CN. Trần Lê Trúc Quỳnh Nhân viên trucquynh@hcmute.edu.vn
CÁC TIN KHÁC
Truy cập nhanh