[ Đăng ngày: 05/09/2017 ]
Tầm nhìn

Thư viện Trường ĐHSPKT TP.HCM là một Trung tâm thông tin tư liệu - Thư viện không ngừng gia tăng giá trị nghiên cứu, giảng dạy và học tập của nhà trường bằng việc cung cấp, đáp ứng và bảo quản các nguồn thông tin học tập qua việc sử dụng phương pháp tiếp cận sáng tạo trong quá trình cộng tác với các giảng viên và sinh viên nhằm khai phá, sử dụng, quản lý, chia sẻ các nguồn thông tin hỗ trợ nghiên cứu, giảng dạy và học tập. 

Sứ mạng

Thư viện Trường ĐHSPKT TP.HCM là một Trung tâm thông tin tư liệu - Thư viện, nơi chuyển giao tri thức, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp của người học.
CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :