[ Đăng ngày: 20/09/2011 ]

 Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online)
 
là một cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực khoa học. 
VJOL cung cấp thông tin về từng tạp chí thành viên, bao gồm cả mục đích và phạm vi, thông tin liên hệ và các thông tin chung khác. VJOL cũng cung cấp mục lục và tóm tắt (nếu có) của các bài viết trong những tạp chí này. Nhiều bài viết khác được cung cấp toàn văn.

Địa chỉ truy cập: https://vjol.info.vn/

Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ
Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ do Cục Thông tin KHCN Quốc gia xây dựng và phát triển.
Địa chỉ truy cập: 
https://sti.vista.gov.vn

Hệ thống quản lý và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ dùng chung

Hệ thống quản lý và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu khoa học và công nghệ dùng chung do Cục Thông tin KHCN Quốc gia xây dựng và phát triển.

Địa chỉ truy cập: https://openscience.vn/
 • Tạp chí Khoa học - Đại học Cần Thơ
 • Tạp chí Khoa học - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals Dự án cho phép truy cập miễn phí đến các tạp chí khoa học và học thuật toàn văn ở nhiều lĩnh vực chủ đề và ngôn ngữ khác nhau.
 • JSTOR (dịch vụ phi lợi nhuận hỗ trợ cho các học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên khám phá bộ sưu tập bao gồm trên 1.000 tạp chí học thuật ở nhiều chủ đề khác nhau.)
 • CSDL miễn phí của ĐH Mahatma Gandhi
 • DMOZ – Open Directory Project : dự án cổng thông tin mở cho phép người dùng truy cập đến các tạp chí miễn phí và các loại tài liệu khác ở nhiều chủ đề khác nhau.
 • DLA (Digital Library and Archives) : nhà xuất bản cho phép bạn đọc truy cập miễn phí các tạp chí hiện có về các chủ đề Giáo dục, Kỹ thuật, Văn học, Công nghệ, Triết học và Thư viện.
 • MDPI: một hệ thống tìm kiếm chỉ mục cho phép người dùng truy cập miễn phí đến các tạp chí khoa học đã được kiểm định. Hiện tại MDPI đã xuất bản trên 70 tạp chí miễn phí được đánh giá cao.)
 • Kho dữ liệu mở của Ngân hàng Thế giới (Nghiên cứu : Chỉ số Phát triển Thế giới, Tài chính Phát triển Toàn cầu, Giám sát Kinh tế Toàn cầu, cơ sở dữ liệu Môi trường Kinh doanh, v.v..)
 • Tài liệu và báo cáo của Ngân hàng Thế giới (Cơ sở dữ liệu Tài liệu và báo cáo bao gồm các tài liệu của Ngân hàng Thế giới công bố cho công chúng nhằm chia sẻ tốt hơn nguồn tri thức của mình, bao gồm các xuất bản phẩm, báo cáo nghiên cứu, v.v. Công cụ xem lướt hoặc tìm kiếm của cơ sở dữ liệu này cho phép truy cập vào các văn bản toàn văn)
 • Tài liệu dự án của Ngân hàng Thế giới (Cơ sở dữ liệu dự án bao gồm thông tin chi tiết về các dự án của Ngân hàng Thế giới từ năm 1947 đến nay, trong đó có nhiều tài liệu dự án toàn văn.)
 • Lyell Collection: là bộ sưu tập điện tử các tạp chí được lưu trữ, Xuất Bản Phẩm Chuyên Biệt và nội dung sách được xuất bản bởi Hiệp hội Geological Society of London. Bộ sưu tập tuyển chọn những tài liệu về ngành Khoa học Đất có chất lượng cao.
 • The Clute Institute: cho phép người sử dụng truy cập phần lớn miễn phí 15 tạp chí học thuật, bao gồm các nghiên cứu khoa học mới nhất ở các lĩnh vực Kinh Tế, Giáo Dục, Quản Lý và Khoa học Sức khỏe. Các bài nghiên cứu được các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan kiểm định và đánh giá nghiêm ngặt trước khi cho xuất bản.
 • University Libraries - University of Nevada, Reno
 • EMIS (European Mathematical Information Service)
 • Cornell University Library
 • Free Ebooks
 • High Wire – Standford UniversityCÁC TIN KHÁC
Truy cập nhanh