[ Đăng ngày: 04/01/2010 ]
TẦM NHÌN

Thư viện Trường ĐHSPKT TP.HCM là một Trung tâm thông tin tư liệu - Thư viện không ngừng gia tăng giá trị nghiên cứu, giảng dạy và học tập của nhà trường bằng việc cung cấp, đáp ứng và bảo quản các nguồn thông tin học tập qua việc sử dụng phương pháp tiếp cận sáng tạo trong quá trình cộng tác với các giảng viên và sinh viên nhằm khai phá, sử dụng, quản lý, chia sẻ các nguồn thông tin hỗ trợ nghiên cứu, giảng dạy và học tập. 

SỨ MẠNG

Thư viện Trường ĐHSPKT TP.HCM là một Trung tâm thông tin tư liệu - Thư viện, nơi chuyển giao tri thức, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp của người học.

CHỨC NĂNG

Thư viện là đơn vị thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu (BGH) đồng thời là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ về công tác cung cấp thông tin, tư liệu, phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của Trường thông qua việc sử dụng, khai thác các tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng Internet…)

NHIỆM VỤ
 1. Tham mưu BGH xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Trường;
 2. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường; thu nhận các tài liệu do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo , giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;
 3. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm theo quy định của pháp luật;
 4. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;
 5. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;
 6. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;
 7. Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư hỏng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 8. Phát triển văn hóa đọc và góp phần tạo môi trường học tập suốt đời, xây dựng con người Việt Nam toàn diện;
 9. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện việc tham mưu, tư vấn, lập kế hoạch, tính thù lao biên soạn, thù lao thẩm định, quản lý công tác biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, lựa chọn, xuất bản, phát hành giáo trình, tài liệu học tập;
 10. Thực hiện công tác thống kê định kỳ, đột xuất và xác nhận các vấn đề liên quan đến thư viện Trường;
 11. Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo sự phân công của BGH.

CÁC TIN KHÁC
Truy cập nhanh