[ Đăng ngày: 30/08/2023 ]

THÔNG BÁO

V.v bổ sung (đề xuất mua hoặc giảng viên đăng ký biên soạn) giáo trình, tài liệu tham khảo - Năm 2023


Kính gửi: Ban lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm.

Căn cứ Thông tư số 35/2021/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học;

Căn cứ theo Kế hoạch số 594/KH-ĐHSPKT ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ban hành việc triển khai kiểm định 18 CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT năm 2023;

Căn cứ Công văn số 2304/ĐHSPKT-TV ngày 29 tháng 08 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM về việc rà soát đề cương chi tiết môn học nhằm thực hiện việc bổ sung (đề xuất mua hoặc giảng viên đăng ký biên soạn) giáo trình, tài liệu tham khảo năm 2023;

Căn cứ vào tình hình thực tế việc đề nghị bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu, học tập từ các Khoa/Viện/Trung tâm.

Kính đề nghị Ban lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm quan tâm, cùng phối hợp phổ biến đến các Tổ bộ môn và toàn thể giảng viên rà soát lại Đề cương chi tiết môn học các học phần của các Chương trình đào tạo nhằm xác định các giáo trình và tài liệu tham khảo nào còn thiếu, cần được bổ sung (bằng hình thức mua hoặc các giảng viên tự biên soạn).

Sau khi bản tổng hợp Danh mục đề nghị biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo; Danh mục đề nghị mua tài liệu đã được Ban lãnh đạo Khoa ký duyệt. Quý Khoa vui lòng gửi file mềm về email: thanhthuy@hcmute.edu.vn và bản giấy có chữ ký của lãnh đạo Khoa về Văn phòng thư viện.


Mọi hỗ trợ Thầy Cô vui lòng liên hệ: 
Trần Thị Thanh Thủy

Điện thoại (Zalo): 0908097784

Số nội bộ: 8223

Email: thanhthuy@hcmute.edu.vn

Trân trọng!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2023
Giám đốc Thư viện
(Đã ký)
ThS. Vũ Trọng Luật
CÁC TIN KHÁC

Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :