[ Đăng ngày: 04/12/2023 ]
THÔNG BÁO

V/v:   - Trả sách giáo trình HKIII (HK hè, Năm học 2022 – 2023) và HKI/ Năm học 2023 – 2024
          - Mượn sách giáo trình HKII/Năm học 2023 - 2024

I. ĐỐI TƯỢNG

-         Tất cả sinh viên đã mượn sách giáo trình HKIII (HK hè, Năm học 2022 – 2023) và HKI/Năm học 2023 - 2024

II. TRẢ GIÁO TRÌNH HKIII (HK hè, Năm học 2022 – 2023) và HKI/Năm học 2023 - 2024

-         Thời gian nhận trả sách giáo trình đến hết ngày 04/03/2024

III. MƯỢN GIÁO TRÌNH HKII/Năm học 2023 - 2024

-         Thời gian cho mượn sách giáo trình từ ngày 08/01/2024 đến hết HKII/Năm học 2023 - 2024

|Lưu ý:
F Trường hợp trả sách giáo trình quá thời hạn quy định tại mục II hoặc bảo quản không tốt (làm mất giáo trình, làm rách, viết vẽ trên sách,…) sẽ bị xử lý theo Quy định số 69/QĐ-ĐHSPKT-TV ngày 03/06/2013.
F Thư viện chỉ giải quyết cho sinh viên mượn giáo trình HKII Năm học 2023 – 2024 khi đã trả hết giáo trình HKIII (HK hè, Năm học 2022 – 2023) và HKI/Năm học 2023 – 2024.
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2023
Giám đốc Thư viện
(Đã ký)
ThS. Vũ Trọng Luật


CÁC TIN KHÁC
Truy cập nhanh