[ Đăng ngày: 02/11/2016 ]

STT

Nhan đ

Tác gi

SL Đc gi SD

1

Hóa hc đi cương /  Nguyn Đc Chung

Nguyn Đc Chung

147

2

Bài tp hoá hc đi cương - Tp 1 :  Các khái nim và đnh lut căn bn, Cu to nguyên t - Đnh lut tun hoàn, liên kết hoá hc, trng thái tp hp vt cht, các nguyên lý nhit đng lc hc /  Nguyn Đc Chung

Nguyn Đc Chung

135

3

Giáo trình pháp lut đi cương :  Dành cho sinh viên các trường đi hc, cao đng không chuyên ngành Lut /  Mai Hng Quỳ (ch biên); Nguyn Cnh Hp, Đ Văn Đi, Võ Th Kim Oanh

Mai Hng Quỳ

117

4

Very easy TOEIC :  Beginning TOEIC test - taking skills /  Anne Taylor, Garrett Byrne

TAYLOR, ANNE

103

5

Giáo trình nhng nguyên lý cơ bn ca ch nghĩa Mác - Lênin :  Dùng trong các trường đi hc, cao đng khi không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng H Chí Minh

 

82

6

Bài tp hoá hc đi cương Tp 2 :  Cân bng hoá hc, Đng hoá hc, Dung dch, Phc cht, Đin hoá hc /  Nguyn Đc Chung

Nguyn Đc Chung

77

7

Giáo trình nhng nguyên lý cơ bn ca ch nghĩa Mác - Lênin :  Dùng trong các trường đi hc, cao đng khi không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng H Chí Minh

 

75

8

Giáo trình tư tưởng H Chí Minh :  Dành cho sinh viên đi hc, cao đng khi không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng H Chí Minh

 

73

9

Lp trình LabView :  Trình đ cơ bn /  Nguyn Bá Hi

Nguyn Bá Hi

64

10

Giáo trình thc hành đin cơ bn /  Bùi Văn Hng

Bùi Văn Hng

64

11

Giáo trình xã hi hc đi cương :  Môn hc: 1005280 - Nhp môn xã hi hc /  T Minh

T Minh

59

12

Starter TOEIC :  Building TOEIC test - taking skills /  Anne Taylor, Casey Malarcher

TAYLOR, ANNE

59

13

Bài tp v k thut  cơ khí -  T.1 /  Trn Hu Quế, Nguyn Văn Tun

Trn Hu Quế

53

14

Giáo trình xã hi hc đi cương :  Môn hc: 1005280 - Nhp môn xã hi hc /  T Minh

T MINH

53

15

Giáo trình Micrsoft Visual Basic /  Nguyn Đăng Quang

Nguyn Đăng Quang

51

16

Giáo trình tư tưởng H Chí Minh :  Dành cho sinh viên đi hc, cao đng khi không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng H Chí Minh

 

50

17

Bài tp Vt lý 1 - Phn cơ nhit :  Môn hc: 1002011 - Vt lý đi cương A1 /  Trn Th Thiên Hương

TRN TH THIÊN HƯƠNG

49

18

Giáo trình Đin t cơ bn /  Trn Thu Hà, Trương Th Bích Ngà, Nguyn Th Lưỡng,...

 

49

19

Giáo trình dung sai - k thut đo :  Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Công ngh k thut cơ khí /  Trn Quc Hùng

Trn Quc Hùng

48

20

Giáo trình th nghim đng cơ /  Đ Quc m

Đ Quc m

47

21

Giáo trình nhng nguyên lý cơ bn ca ch nghĩa Mác - Lênin :  Dùng trong các trường đi hc, cao đng khi không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng H Chí Minh

 

46

22

Giáo trình Đường li cách mng ca Đng Cng Sn Vit Nam :  Dùng trong các trường ĐH, CĐ khi không chuyên ngành Mác - Lênin

 

46

23

Pháp lut đi cương :  Dùng trong các trường đi hc và trung hc chuyên nghip; Môn hc: 1005020 - Pháp lut đi cương /  Lê Minh Toàn

LÊ MINH TOÀN

45

24

Bài tp toán cao cp - T.2 :  Phép tính gii tích mt biến s /  Nguyn Đình Trí, T Văn Đĩnh, Nguyn H Quỳnh

Nguyn Đình Trí

44

25

Bài tp Toán hc cao cp: Đi s và hình hc gii tích -  Tp 1 :  Môn hc: 1001011 - Toán cao cp A1 /  Nguyn Đình Trí, T Văn Đĩnh, Nguyn H Quỳnh

Nguyn Đình Trí

36

26

Pháp lut đi cương :  Dùng trong các trường đi hc và trung hc chuyên nghip; Môn hc: 1005020 - Pháp lut đi cương /  Lê Minh Toàn

Lê Minh Toàn

32

27

Giáo trình Đường li cách mng ca Đng Cng Sn Vit Nam :  Dùng trong các trường ĐH, CĐ khi không chuyên ngành Mác - Lênin

 

31

28

Giáo trình k thut đin /  Nguyn Trng Thng

Nguyn Trng Thng

31

29

Toán cao cp :  Gii tích hàm nhiu biến, phương trình vi phân -  (Toán 3) /  Đ Công Khanh cb.;Nguyn Minh Hng, Ngô Thu Lương

Đ CÔNG KHANH

30

30

Giáo trình thí nghim vt lý đi cương :  Giáo trình dùng cho sinh viên ngành k thut /  T Th Huỳnh Như (cb), Nguyn Lê Vân Thanh, Trn Th Khánh Chi,..

T Th Huỳnh Như

30

31

Giáo trình lp trình qun lý vi Microsoft Access 2013 toàn tp /  Huỳnh Tôn Nghĩa

Huỳnh Tôn Nghĩa

30

32

Cơ s văn hóa Vit Nam :  Môn hc: 1005050 - Cơ s văn hóa Vit Nam /  Trn Ngc Thêm

Trn Ngc Thêm

28

33

Mch đin /  Trn Tùng Giang, Lê Th Thanh Hoàng

Trn Tùng Giang

28

34

Giáo trình vt liu đi cương /  Trn Thế San

Trn Thế San

28

35

Giáo trình an toàn đin :  Môn hc: 1145070 - An toàn đin /  Quyn Huy Ánh

Quyn Huy Ánh

27

36

Bài tp cơ nhit = Bài tp Vt lý đi cương - tp 1 :  Môn hc: 1002011 - Vt lý đi cương A1 /

 

26

37

Bài ging chi tiết Vt lý 1 - Phn cơ nhit :  Môn hc: 1002011 - Vt lý đi cương A1 /  Huỳnh Quang Chiến, Trn Th Thiên Hương

HUỲNH QUANG CHIN

26

38

Giáo trình đi cương v sn xut in

 

26

39

Toán hc cao cp - Tp 2:Phép tính gii tích mt biến s :  Môn hc: 1001012 - Toán cao cp A2 /  Nguyn Đình Trí, T Văn Đĩnh, Nguyn H Quỳnh.-

Nguyn Đình Trí

26

40

Hướng dn thiết kế đ án công ngh chế to máy /  H Viết Bình, Phan Minh Thanh

H Viết Bình

26

41

Giáo trình ng dng PSIM trong đin t công sut :  Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Đin - Đin t /  Đ Đc Trí, Vương Th Ngc Hân

Đ Đc Trí

26

42

Truyn đng đin /  Bùi Quc Khánh, Nguyn Văn Lin, Nguyn Th Hin

BÙI QUC KHÁNH

25

43

Bài tp Toán hc cao cp :  Môn hc: 1001012 - Toán cao cp A2 /  Nguyn Đình Trí, T Văn Đĩnh, Nguyn H Quỳnh.-  T2  Phép gii tích mt biến s

NGUYN ĐÌNH TRÍ

25

44

Quản lý chất lượng thực phẩm /  Nguyễn Tiến Lực, Nguyễn Đặng Mỹ Duyên

Nguyễn Tiến Lực

25

45

X lý tín hiu tương t =  Analog signal processing :  Tài liu ging dy /  Nguyn Vit Hùng, Lê Thanh Tân

Nguyn Vit Hùng

24

46

Giáo trình k thut Robot /  Nguyn Trường Thnh

Nguyn Trường Thnh

24

47

Bài tp Toán hc cao cp :  Môn hc: 1001012 - Toán cao cp A2 /  Nguyn Đình Trí, T Văn Đĩnh, Nguyn H Quỳnh.-  T2  Phép gii tích mt biến s

NGUYN ĐÌNH TRÍ

22

48

Toán hc cao cp :  Môn hc: 1001012 - Toán cao cp A2 /  Nguyn Đình Trí, T Văn Đĩnh, Nguyn H Quỳnh.-  Tp 2 :  Phép gii tích mt biến s.-

NGUYN ĐÌNH TRÍ

22

49

Quá trình và thiết b công ngh hóa hc và thc phm - Tp 1: Các quá trình và thiết b cơ hc, thy lc và khí nén /  Nguyn Tn Dũng

Nguyn Tn Dũng

22

50

Thy khí k thut và máy bơm :  Môn hc: 1132100 - Cơ hc lưu cht ng dng; 1132060 - Cơ hc lưu cht ng dng B; 1132020 - Thy khí /  Phm Th Thanh Tâm

PHM TH THANH TÂM

21

CÁC TIN KHÁC
Tìm sách:
Đăng nhập
   Đăng nhập bằng email
   Đăng nhập bằng MSSV/MSCC
          Đăng ký mới

Liên kết website :
webpage stats